top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY BELEID

FOTOGRAFIE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Krystle Zonneveld Photography and Content Creations. Er kan alleen van de algemene voorwaarden worden afgeweken als dat tussen de fotograaf en de klant schriftelijk is overeen gekomen.  De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoreportage gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De fotoreportage: U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Krystle Zonneveld Photography and Content Creations is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Krystle Zonneveld Photography and Content Creations zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Krystle Zonneveld Photography and Content Creations deze selectie heeft gemaakt. Krystle Zonneveld Photography and Content Creations is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Krystle Zonneveld Photography and Content Creations niet geschikt zijn om te tonen.

Boekingen: Een fotoreportage boeken kan per e-mail of telefonisch. Voor de fotoreportage wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. Krystle Zonneveld Photography and Content Creations maakt bij voorkeur gebruik van natuurlijk licht. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoreportage worden afgezegd door de fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoreportage besloten.

Betaling: De klant mag contant betalen of overmaken. De fotoreportage wordt binnen 7 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Bij klachten kan er binnen 10 dagen contact met de fotograaf worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een herhaling van de fotoreportage mogelijk is. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk

De foto’s: Na de fotoreportage zullen binnen 2 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd. Bij het boeken van een fotoreportage geeft de klant Krystle Zonneveld Photography and Content Creations toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media en eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, zal de klant dit voor de fotoreportage bekend moeten maken. Krystle Zonneveld Photography and Content Creations zal foto’s nooit zonder toestemming van de klant aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid: De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotografe. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

Privacy: Krystle Zonneveld Photography and Content Creations zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken.

 

Privacybeleid 2022-2023

Persoonsgegevens die worden verwerkt: Krystle Zonneveld Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Foto’s in opdracht gemaakt

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt: Krystle Zonneveld Photography and Content Creations verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening

 • Om een thuis fotoreportage te kunnen doen

 • Om een fotoreportage te kunnen plannen/reserveren

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om uw betaling af te kunnen handelen

 • Krystle Zonneveld Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard: Krystle Zonneveld Photography and Content Creations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: Krystle Zonneveld Photography and Content Creations bewaart uw personalia, telefoonnummer en e-mailadres 7 jaar (wettelijke verplichting) In uw opdracht gemaakte foto’s: Krystle Zonneveld Photography and Content Creations bewaart de foto’s tot 1 jaar na datum, tenzij anders overeengekomen. Zolang Krystle Zonneveld Photography uw foto’s bewaart, kunt u deze opvragen. Foto’s kunnen worden gepubliceerd op de website krystlezonneveld.com. Voor publicatie op socialmedia en websites van derden wordt toestemming gevraagd zowaar geschreven in de algemene voorwaarden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Krystle Zonneveld Photography verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Krystle Zonneveld Photography and Content Creations gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Krystle Zonneveld Photography and Content Creations en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt per mail een verzoek sturen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk gereageerd, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Krystle Zonneveld Photography and Content Creations wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Krystle Zonneveld Photography and Content Creations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op.

 

© 2023 | Krystle Zonneveld Photography and Content Creations | KvK 75962241 | alle rechten voorbehouden.

bottom of page